Kunskapsbank : Om Lommaborgen

Utskottet verkställer ärenden som styrelsen fattar beslut om.

Utskottet ansvarar för administrationen av in- och utflyttningen i fastigheten. Utskottet ger även information om bostadsköer, boendefrågor m.m.

Stadgar

Lomma 2006-07-12
Stadgar för Stiftelsen Alnarps Studentbostäder
§ 1. Stiftelsens ändamål
Stiftelsen har till uppgift att uppföra, förvärva, äga, hyra och förvalta bostäder med gemensamhetsutrymmen, kompletterande utrymmen samt kollektiva anordningar. Stiftelsen skall hyra ut dessa till i första hand studerande vid SLU:s (Sveriges lantbruksuniversitets) utbildningar i Alnarp.
§ 2. Förvaltning
Stiftelsens angelägenheter förvaltas av en styrelse med nio ledamöter. Åtta ordinarie ledamöter utses bland stiftelsens hyresgäster varav fyra från Alnarps Lantmästarkår och fyra från Alnarps studentkår. Den nionde ledamoten skall rekryteras externt och ej vara studerande. Dessutom skall utses två suppleanter, en från respektive kår. Suppleanterna skall ej vara personliga
§ 3.
Styrelsen väljer inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare, samt inom eller utom sig de övriga funktionärer de finner nödvändiga. Mandattiden är ett år, för externa ledamoten två år. Fyllnadsval görs av styrelsen och gäller till utgången av pågående mandatperiod.
§ 4.
Ersättning till styrelseledamot och revisor må ej utgå med större belopp än vad som kan anses skäligt.
§ 5.
Styrelsens beslut kan verkställas av, av styrelsen bildade utskott.
§ 6.
Styrelsen är beslutsmässig när minst två ledamöter i Stiftelsen Alnarps studentbostäders styrelse från respektive kår (Alnarps Lantmästarkår och Alnarps Studentkår) samt den icke studerande ledamoten är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.
§ 7.
Vid styrelse- och utskottsmöten skall protokoll föras. Protokollen justeras av ordförande för styrelse respektive utskott, jämte vald justeringsperson. Protokollen föredrages vid närmast efterföljande möte. Protokollen skall för varje verksamhetsår föras med löpande paragrafnumrering och förvaras påbetryggande sätt.
§ 8.
Stiftelsens firma, som skall vara Stiftelsen Alnarps studentbostäder, tecknas av styrelsen i sin helhet eller av den eller de som styrelsen därtill utser, varav minst en ska vara styrelsemedlem.
§ 9.
Stiftelsen får ej avhända sig fastighet eller tomträtt utan medgivande av Alnarps Lantmästarkår och Alnarps studentkår gemensamt.
§ 10.
Eventuellt uppkommande överskott skall komma stiftelsens ändamål tillgodo.
§ 11.
Så länge Stiftelsen har statligt reglerade lån för bostadsändamål äger Bostadsenheten vid Länsstyrelsen rätt att taga del av Stiftelsens räkenskaper och övriga handlingar samt inspektera Stiftelsens verksamhet.
§ 12.
För varje år ska betryggande belopp motsvarande sammanlagt minst 1% av låneunderlaget avsättas till fond för yttre reparation, fond för inre reparation samt till reservfond.
§ 13.
Styrelsens förvaltning revideras för varje kalenderår av två revisorer. Revisorerna utses av stiftelsens styrelse. Minst en av revisorerna skall vara auktoriserad revisor.
§ 14.
Stiftelsens räkenskaper skall per den 31 december varje år sammanföras i fullständigt bokslut. Bokslutsarbetet skall vara slutfört senast den 1 april påföljande år. Årsredovisning innehållande balansräkning, resultaträkning, eventuella noter och styrelsens förvaltningsberättelse, räkenskaperna med tillhörande handlingar, jämte styrelsens och dess utskotts protokoll överlämnas till revisorerna för granskning. Dessa skall senast den 20 april avgiva revisionsberättelse till Stiftelsens styrelse. Årsredovisning och revisionsberättelse skall före april månads utgång, lämnas till Alnarps Lantmästarkår, Alnarps Studentkår samt Lomma kommun för kännedom. Dessutom skall handlingarna sändas till tillsyningsmyndigheten för stiftelser på Länsstyrelsen.
Stiftelsen Alnarps Studentbostäder (SAS)
Anette Neldestam, ordförande
Björn Windfäll, vice ordförande

Stiftelsen grundades och husen byggdes i slutet av 60-talet på initiativ av studenter. Den har till uppgift att uppföra, förvärva, äga, hyra ut och förvalta bostäder. Bostäderna ska hyras ut till studerande vid SLU:s utbildningar i Alnarp. Stiftelsen styrs av en styrelse och av styrelsen tillsatta utskott. Som boende i Lommaborgen är du ”delägare” av fastigheten, därför uppskattar vi ditt engagemang för ett trevligt boende!

Styrelsen - Stiftelsen Alnarps studentbostäder

Frågor och ärenden till styrelsen skickas som ärende via supportcentret och avdelning "Styrelse"

Stiftelsen har en styrelse som består av fyra ledamöter från vardera studentkår, ASK och LMK, och två suppleanter per kår samt en extern ledamot. Sammanlagt tretton personer varav tolv är hyresgäster. Är du intresserad av att sitta med i Styrelsen, kontakta någon av de nuvarande styrelsemedlemmarna.

Trädgårdsutskottet (Trut) jobbar med ytorna utanför huset och ser till så att det alltid är tilltalande. De anordnar även gemensamma trädgårdsdagar på våren och hösten då alla boende samlas för att nyplantera, rensa och städa. Du kan kontakta dom via deras facebooksida.